Waldorf pædagogik

Rudolf Steiner / Waldorf pædagogik

Rudolf Steiner grundlage den antroposofiske filosofi, eller ”viden om mennesket”. Ud
fra denne bevægelse stammer blandt andet biodynamisk landbrug, Steiner børneha-
ver og skoler (også kaldt Waldorf skoler), Eurytmi (en bevægelses kunst) og antropo-
sofisk medicin. Steiner pædagogik er et større begreb, men i forhold til børnehaver
har vi nogle kerne elementer der bygger pædagogikken op. De er tankerne omkring
rytme, efterligning og forbillede, fri leg, sandhed, skønhed og godhed, samt ideen
om 7 års perioder. Rudolf Steiner taler om opdragelse som at være, i den videste
forstand, at lære at trække vejret.

Syv års perioder

Rudolf Steiner belyser den menneskelige opvækst i form af 3 syv års perioder: 0-7,
7-14, og 14-21. I hver af disse perioder udvikler barnet (eller det unge menneske)
forskellige dele af sit væsen. I den første periode udvikler kroppen sig og alle de fysi-
ske sanser som høre sansen, balance sansen, lugte sansen… I den næste periode ud-
vikler følelserne sig, og fra 14 til 21 er det tankernes tid. Det er selvfølgelig ikke så-
dan at man ikke har følelser og tanker i den første periode, men at barnet ikke for-
holder sig til det på den samme måde. Man går derimod ud fra at fundamentet til en
sund krop bliver lagt i denne periode.

Rytme

I en børnehave bygger man en daglig, ugentlig og årlig rytme op. Et rytmisk forløb
lige som et åndedræt, med ind og udånding. En ind ånding hvor man samles i fæl-
lesskab som morgensang eller til spisning, og en udånding i form af fri leg. Rytmen
er med til at skabe ro for børnene på den måde at de ikke hele tiden skal bruge kræf-
ter på at orientere sig i dagligdagen, men hellere kan bruge tid på dagens indhold.
Den faste rytme giver tryghed. For eksempel, ” Jeg ved at jeg bliver hentet efter ef-
termiddagsmaden”. Kroppen er også rytmisk, og det er generelt kendt at faste målti-
der og sengetider er sundt. Med en ugentlig og årlig rytme viser vi børnene på en
levende måde ideen om tid, fra ugens gang til de skiftende årstider.

Fri leg

Fri leg er en vigtig del af barnets hverdag i børnehaven. Det er her barnet udforsker
verden i leg med naturens elementer. Finder ud af sociale relationer i rolle leg med
dukkekrogen, eller måske finder ud af tyngdekraften når klodserne vælter. Det er en
udånding i dagens åndedræt. Vi giver plads til fri leg ud fra den tanke at som man
leger som barn, kommer man til at arbejde som voksen, og fordi der skal være tid til
at være barn!

 

Efterligning og forbillede

Det er de voksnes opgave at vise børnene hvordan man begår sig her på jorden. De
efterligner spontant vores handlinger, vores sprog, og sågar også vores indre følelser.
I den første syv års periode tager de det vi viser dem for gode varer, for sandhed.
Hjerne forskning viser at vi danner nerve baner i hjernen efter de indtryk vi får. Ru-
dolf Steiner siger selv, at hvis et barn kun ser tåbelige handlinger så vokser de op
med troen på at det er den rigtige måde at begå sig på. I Steiner pædagogikken er
det derfor vigtigt at vi voksne er bevidste omkring det med at være et godt forbillede
for børnene, og at være tydelige i vores handlinger og holdninger så at det kan gen-
nemskues af et barn. Vi bringer dagligdagens gøremål ind i børnehaven, og inddra-
ger børnene i disse aktiviteter hvis de ønsker det: vi laver mad, vi vasker op, vi fejer,
folder vaske tøj… og en gang imellem sidder de voksne sammen og får en kop kaffe,
for det er naturligt! Det gamle ordsprog at børn gør det vi gør og ikke det vi siger, er
ret relevant her.

Sandhed, skønhed og godhed

I vores opgave som voksne, vil vi gerne vise børnene at verden er sand, skøn og god.
Hvad betyder det? Med verden er sand, mener vi ægte. Vi lader børnene opleve na-
turens elementer: vand, jord, luft og ild. Vi vælger legetøj lavet af natur materialer.
Vi oplever verden med alle vores sanser! I forhold til at verden er skøn, prøver vi at
vække børnenes nysgerrighed og forundring i alle de små mirakler omkring os. Vi
pynter også i børnehaverne med lys og blomster for at gøre det så hyggeligt som mu-
ligt, og vi bruger tid på at være kunstnerisk skabende i børnehaven alt fra at tegne,
male, synge til at fortælle eventyr, og til at sy og snitte. Verden er god. Rudolf Stei-
ner siger at ægte kærlighed til vores omgivelser virker formende helt ind på vores
fysiske legeme. Troen på at det gode skal sejre er håbets og fremtidens drivkraft.
Han taler i bogen ”Barnets opdragelse” om glæde ved og glæde med omgivelserne, og
muntre miner hos de voksne. Disse tre er store idealer som man stræber efter i en
Steiner børnehave, med et glimt i øjet for vi er dog alle kun mennesker!

En lille konklusion…

En Steiner børnehave bygger således på faste rytmer, glade og tydelige voksne, og
muligheden for at udforske naturen i trygge og behagelige rammer. Vi giver tid til
barndommen, og lærer at trække vejret : man skal tage ind, men man skal også lære
at puste ud.