Generelt

Legetøj og sovedyr :

I vuggestuen må man gerne have et sovedyr med , hvis man bruger det, når man
skal puttes. Det skal være et der kan ”bo” i vuggestuen sammen med sengetøjet så at
det altid er der når det skal bruges.

I børnehaven skal i ikke medbringe legetøj hjemmefra. Det er vores erfaring at med-
bragt legetøj skaber konflikter børnene imellem, samt bliver væk og går i stykker.

Om sygdom :

I må gerne informere os når barnet er sygt og ikke kan komme i vuggestue/
børnehave. Vi vil gerne vide hvis det er noget der smitter, så vi kan informere om-
kring det til andre forældre, f.eks skoldkopper. I må også gerne sige til hvis der er
lus ! Vi ringer til jer / kontakt person i tilfælde af sygdom.

For at mindske smitte risiko vasker vi alle hænder når vi kommer om morgenen.
Badeværelset bliver ofte sprittet af, og håndklæder skiftes hyppigt.

Bestyrelsen & forældreweekender :

Nordstjernen drives i et tæt samarbejde mellem ledelse og forældrebestyrelse. Foræl-
drebestyrelsen består af 5 aktive forældre. Bestyrelsen har det overordnede ansvar
for Nordstjernens økonomi, for ansættelse af personale (efter indstilling fra lederen),
samt for at Nordstjernen ledes ud fra Rudolf Steiners antroposofi og pædagogiske
ideer. Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer (alle forældre med børn i Nord-
stjernen) på en årlig generalforsamling.

Forældreweekender

To gange årligt har vi en forældreweekend/lørdag, med det formål at vedligeholde
vores hus. De to datoer meldes ud i årskalenderen og det forventes at alle børn er
repræsenteret – og er i øvrigt en rigtig god måde at møde de andre forældre på.

 

Om at hilse på hinanden

Når vi møder om morgenen, hilser vi på hinanden. Vi voksne giver hinanden hån-
den. Vi hilser på hvert barn så at det føler sig set og favnet. Har man brug for hjælp
til at vinke farvel kan forældrene sige til. I vuggestuen siger vi farvel ved døren . Vi
vinker ikke i vinduet. I børnehaven vinker vi ved indgangs døren.

Om eftermiddagen hilser vi på hinanden når i kommer og henter, og man går ikke
uden at sige farvel. Når i henter barnet har det behov for jeres fulde opmærksomhed.
Det skal ikke trækkes ud i langdrag. I skal være tydelige om det der skal ske: ” vi
rydder op i din garderobe, og så går vi” Selvfølgelig er det OK at lige spørge pæda-
gogerne om dagen, eller give en kort besked. Men når vi snakker, går opmærksom-
heden fra børnene.

Er det en anden der henter, er det vigtigt at vi ved det. I børnehaven er der en kon-
taktbog til dette formål ved indgangen. I vuggestuen giver man besked til en af per-
sonalet.

Uafhentede børn & kartoteks kort

I får alle udleveret et kartotekskort til en mappe ved telefonen i vuggestuen og børne-
haven. Der er plads til jeres numre, og så er der plads til 3 yderlige kontakt personer,
i det tilfælde at vi ikke kan få fat på jer. Det kan være familie så som bedsteforældre,
naboer, eller gerne en anden forældre fra Nordstjernen.

I samarbejde med bestyrelsen, er vi kommet frem til en procedure hvis et barn ikke
er blevet hentet til tiden. Vi ringer til begge forældre, kan vi ikke få fat i jer så :
1.ringer vi til kontakt personerne, og
2. i sidste ende tager den pædagog der lukker Nordstjernen barnet med sig hjem ind
til vi kan få fat i en forældre/kontakt person.

Det er jo en meget “tænkt” situation, men så er vi rustet til det hvis det skulle opstå.
Vi føler at vi ikke vil overlade et af vores børn i en kommunal vagt central for uaf-
hentede børn, derfor denne procedure.

Til sidst på kortet er der plads til vigtig information. Det er alvorlige sygdomme
eller allergier. Vi er som regel alle orienteret omkring vores børn, men det er en eks-
tra sikkerhed.