Betingelser

Optagelse i Nordstjernen sker under nedenstående forbehold

Ved underskrift accepteres det at pågældende barn betragtes som indskrevet i Nordstjernen pr. nævnt dato, og forældrene er således pligtige til at betale for pladsen fra denne dato.
Udmeldelse kan herefter kun ske efter reglerne om udmeldelse som angivet nedenfor.

Forældres deltagelse i Nordstjernens arbejde
Forældre vil, i den udstrækning det er nødvendigt, blive inddraget, når der skal renoveres eller laves ny-­/ eller ombygninger, legetøj, inventar og andre ting, der kræver forældrenes engagement.
Der er hvert år to arbejdslørdage for alle forældre; en om foråret og en om efteråret. Desuden forventes det at forældre deltager i de fælles arrangementer (forældremøder, bondegårdstur og årstidsfester), der er planlagt. Disse kan ses i årskalenderen.

Ferielukning
Nordstjernen holder ferielukket i 3 uger i sommerperioden (typisk fra 2. uge af juli måned), i uge 42 (efterårsferien) samt i dagene mellem jul og nytår. Derudover er der lukket mandag, tirsdag og onsdag i ugen op til Påske, samt fredagen efter Kristi Himmelfart.
Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden og aldrig til d. 1 juli. Udmeldelse skal ske skriftligt. Se desuden Nordstjernens vedtægter.

Betaling
En plads for børn fra 0 til 2 år og 11 måneder koster 3.800 kr om måneden, en plads for børn over 3 koster 3100 kr.
Betaling for pladser i Nordstjernen sker månedsvis forud. Betaling skal tilmeldes Betalingsservice, når barnet bliver optaget i Nordstjernen. Ved manglende betaling frasiger forældrene sig retten til institutionspladsen og Nordstjernen kan, uden yderligere varsler, tilbyde denne til anden side.
Dette træder i kraft, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted. Ved udmeldelse pga. skolestart i august måned betales der for hele juli måned (uanset ferielukning).
Evt. økonomisk friplads søges hos bopælskommunen.

Nordstjernen forbeholder sig ret til at optage søskende til børn, der allerede går i Nordstjernen, før andre børn fra ventelisten.

Accepten af disse forbehold skal, hvis barnet indskrives i Nordstjernen, bekræftes med en underskrift.